Beloningsbeleid

OVER ONS

BELONINGSBELEID

Het bestuur van Stichting Droomhuizen Colombia ontvangt geen salaris voor de door hen verrichte werkzaamheden. Al het ingezamelde geld gaat naar de projecten in Colombia. Alleen de eventueel door het bestuur gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Dit kan enkel na toestemming van de andere bestuurders en dit zal ook in het jaarplan worden opgenomen.

In de oprichtingsakte hebben we dit als volgt beschreven (artikel 4 lid 7): “De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie daadwerkelijk gemaakte kosten.”

In het beleidsplan hebben we dit als volgt omschreven (paragraaf 5.2): “De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als stichtingsbestuur. Wel kunnen evt. onkosten zoals reiskosten worden vergoed.”